Aktuell status
Ej anmäld
Pris
300 kr
Kom igång

För det mesta är det stimulerande och utvecklande när människor på en arbetsplats har olika kulturell bakgrund. Men inte alltid: ibland är kulturella skillnader en källa till friktioner, frustration och regelrätta konflikter. Denna utbildning handlar om just detta: den konflikt­potential som kan uppstå när människor som har vuxit upp med olika föreställningar om kommunikation, arbete, ledarskap, könsroller m.m. ska arbeta tillsammans. 

Den bärande tanken med utbildningen är att om man förstår logiken bakom andra människors (och egna) beteendemönster och attityder (om nu dessa har med kulturella skillnader att göra), då är det betydligt lättare att fokusera på hur man kan prata om olikheterna och hur man kan hitta ett konstruktivt sätt att hantera de friktioner som uppstår. Eller i bästa fall till och med förebygga dem, genom att ha god kunskap på arbetsplatsen. 

Huvuddelen av utbildningen består i en genomgång av åtta olika dimensioner för kulturella skillnader, samt vilken konfliktpotential dessa dimensioner kan innebära. De åtta dimen­sionerna är:
• Ledarskap/hierarkier
• Individualism/kollektivism
• Genus/könsroller
• Konsensus­orienterad vs. konfrontativ kommunikationsstil
• Prestationsorientering vs. livskvalitet­orientering
• Strukturerad vs. flexibel tidsuppfattning
• Kontaktorientering vs. återhållsamhet i kontakter; samt
• Svagt vs starkt osäkerhetsundvikande.

I slutet på utbildningen ges dels en översikt över komponenterna i individuella interkulturell kompetens, dels ett material som kan användas för att reflektera över de synsätt som finns i din organisation på kulturella skillnader, samt hur man kan utveckla större interkulturell kompetens i organisationen.

Det är en bra idé att ladda ner och skriva ut de bilder som visas under utbildningen. Det finns mycket text på en del bilder och särskilt om man är flera som går utbildningen tillsammans kan det vara bra att kunna titta på de olika punkterna när man reflekterar över egna erfarenheter. Du hittar filen med bilderna via en länk i första kursdelen.

Omfattning: 2.19 + tid för reflektion